Kvalitet, bærekraft, etikk og miljø

Vårt kvalitets- og miljøledelsessystem omfatter hele virksomheten og er sertifisert etter ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.

Kvalitetspolicy

Ortomedic AS skal være en ledende kompetansebedrift og den fortrukne leverandøren innenfor sine produktområder. Ortomedic skal alltid oppfylle kundenes krav, behov og forventninger og krav i relevante lover og forskrifter.

Dette oppnår vi gjennom medarbeidernes engasjement og profesjonalitet, og kontinuerlig fokus på forbedringsarbeid. Ortomedic AS sin kvalitetspolicy består av følgende grunnsteiner:

 • Kunderelasjoner
 • Leveranser, produkter og tjenester
 • Sikkerhet og arbeidsmiljø
 • Styring og oppfølging

Policy for ansvarlig forretningsdrift, bærekraft og etikk

Ortomedic AS skal jobbe systematisk med bærekraft i hele verdikjeden, og legger vekt på åpen og ærlig kommunikasjon rundt temaer som miljø, menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og samfunnsansvar.

Ortomedic er medlem av Etisk Handel Norge (EHN). Vi er opptatt av å føre en ansvarlig forretningspraksis for å fremme menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø. Åpenhetsloven fra 1. juli 2022 stiller krav til gjennomføring av aktsomhetsvurderinger innen grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt krav til åpenhet rundt dette. Gjennom vårt medlemskap i EHN får vi rådgivning og støtte til å utvikle vårt arbeid for å sikre en bærekraftig leverandørkjede. Loven pålegger blant annet virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som redegjøres for i en rapport som ble lagt frem i juni 2023. Redegjørelse rapporteringsåret 2022. Henvendelser knyttet til Åpenhetsloven kan sendes vår kundeservice på ortomedic@ortomedic.no

Ortomedic skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Det vil si: gjøre egne risikokartlegginger av negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, og stanse, forebygge og redusere slik påvirkning. Tiltakene overvåkes og effekten vurderes og kommuniseres til de berørte. Dersom våre aktiviteter forårsaker eller medvirker til negativ påvirkning på mennesker, samfunn eller miljø skal vi stanse denne aktiviteten, og vi vil søke å gjenopprette skaden. Der leverandøren er ansvarlig for den negative påvirkningen/skaden er leverandøren også ansvarlig for gjenoppretting.

Ortomedic anser ansvarlig innkjøpspraksis som et av våre viktigste virkemidler i arbeidet for bærekraftig forretningspraksis. Vi skal tilpasse vår egen innkjøpspraksis slik at vi styrker, og ikke undergraver, leverandørers mulighet til å levere på kravene vi stiller for å sikre gode forhold for mennesker, samfunn og miljø. Vi skal tilstrebe langvarige leverandørforhold med leverandører som viser særlig vilje- og evne til å jobbe med positiv utvikling i leverandørkjeden.

Vår Supplier Code of Conduct beskriver hva vi forventer av våre leverandører, mens retningslinjer for etisk handel i Ortomedic beskriver hvilke krav vi setter til egen virksomhet. Les mer om Supplier Code of Conduct og Etiske retningslinjer i Ortomedic. Alle leverandører skal signere vår Supplier Code of Conduct.

Les hele vår Policy for ansvarlig forretningsdrift, bærekraft og etikk

 

Miljøpolicy

Ortomedic AS skal bidra til å forbygge forurensing og redusere ressursforbruket i vår verdikjede. Vi forplikter oss til kontinuerlig forbedring av vår miljøprestasjon og overholdelse av samsvarsforpliktelser i forhold til våre interessenters krav og forventninger.

Vårt miljøarbeid

 • I vårt miljøarbeid tar vi utgangspunkt i at gjeldende lover og forskrifter skal følges
 • Vi gjør livsløpsvurderinger av produktene vi leverer
 • Vi samarbeider med leverandører for å finne effektive og gode returordninger for produkter
 • Miljøaspekter er en viktig parameter i utvelgelse av leverandører, og vi benytter så langt det er mulig leverandører med grønn profil og som helst er miljøsertifiserte.
 • Pappemballasjen som benyttes ved utsendelse av varer er 100% resirkulerbar
 • Vi utfører kildesortering av avfall og tilstreber å jobbe energiøkonomisk
 • Vi samarbeider med miljøordninger for å sikre høyest mulig grad av gjenbruk
 • Vi ivaretar relevante miljøkrav ved forhandlinger, bestillinger, innkjøp og reiser
 • Vårt eget miljøarbeid og vårt miljøstyringssystem utvikles gjennom kontinuerlige forbedringer

 

HMS-policy

Ortomedic AS skal gjennom gode relasjoner til sine medarbeidere, kunder, leverandører og samfunnet rundt oss, skape vekst og gode resultater. Ortomedic sin HMS-visjon er null skader på menneske og miljø.

Vi skal jobbe aktivt med å skape et helsefremmende arbeidsmiljø med trygge, sunne, attraktive og inkluderende arbeidsplasser. Det er nulltoleranse for mobbing, trakassering og rusmisbruk.

Vi skal forebygge risikoen for skader og sykdom gjennom aktiv bruk av risikovurderinger i prosessene våre.

Vi skal jobbe kontinuerlig med å bedre det ytre miljø ved å fokusere på våre miljøaspekter og bidra til å redusere miljøbelastninger og klimautslipp.

Vi skal følge alle lover, forskrifter og etiske retningslinjer.

Alle ansatte skal ha tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter i det systematiske HMS-arbeidet. Alle ledere og HMS-ansvarlig skal ha god kompetanse om arbeidsmiljøarbeid og bruke HMS-håndboken som aktivt verktøy på arbeidsplassen.

I Ortomedic ønsker vi å gjøre det rette. Vi har derfor utarbeidet en prosedyre for varsling av kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass (les mer her). Denne prosedyren ønsker vi også å gjøre kjent for alle våre interessenter og gi alle en mulighet til å rapportere om forsømmelser. Det vil si alt som ikke er i tråd med selskapets verdier og regler, eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet. Henvendelser kan sendes på e-post til: varsling@ortomedic.no

 

VIL DU VITE MER OM VÅRE PRODUKTER?

Ta kontakt med en av våre medarbeidere, eller send en e-post til ortomedic@ortomedic.no

BESTILL VÅRT GRATIS KUNDEMAGASIN

To ganger i året sender vi ut vårt gratis kundemagasin med siste nytt innenfor ortopedi, traume, kirurgi, hospital og mikroskopi.